Dysponowanie prawami autorskimi w sektorze publicznym – wstęp do dyskusji

Prawo Nowych Technologii | 1/2021
Moduł: prawo nowych technologii, własność intelektualna
Sylwester Szczepaniak

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) są wprowadzane i opracowywane przez administrację publiczną. Technologie te zmieniają tradycyjną pracę modelu instytucji publicznej w kierunku e-administracji. Wiadomo, że w polityce publicznej w przyszłości dominować będą podejścia oparte na idei cyfrowej domyślnie lub cyfrowej według projektu. Wprowadzenie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w administracji publicznej wymaga zakupu i zarządzania prawami autorskimi programu komputerowego i dokumentowania projektu. Administracja publiczna stara się budować te elementy za niższą cenę. Ustawodawca uchwala przepisy dotyczące ponownego użycia programów komputerowych, które już administracja posiada. Niektóre przepisy mają wpływ na prawo autorskie. W tym artykule autor opisuje aktualne polskie przepisy dotyczące praw autorskich do zarządzania publicznym projektem ICT. Autor ocenia te regulacje i proponuje nowe pomysły na budowę elektronicznych usług publicznych i publicznych systemów informacyjnych za niższą cenę niż obecnie.Abstract

Use of copyright in the public sector – introduction to a discussion The information and communication technologies (ICT) are introduced and developed by public administration. These technologies change the traditional operation of the model of public institutions towards e-administration. It is known that in public policy approaches based on the digital idea by default or by design will dominate in the future. Introduction of information and communication technologies (ICT) in public administration requires buying and managing software copyright and documenting the project. Public administration tries to build those components for a lower price . The legislator enacts regulations concerning users of computer programs and copyrights. Some regulations have affect the copyright law. In the article the author describes current Polish regulations concerning copyrights for management of public ICT project. The author evaluates these regulations and proposes new ideas building new electronic public services and public information systems for a price lower than the current one. Słowa kluczowe: licencja, program komputerowy, cyfryzacja administracji Key words: license, computer program, digitization of administration