Zwrot wydatków mieszkaniowych

Nieruchomości | 1 [101] styczeń 07

7.12.2006 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy z 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Celem nowelizacji było przede wszystkim wyeliminowanie...

W dniu 7.12.2006 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy z 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Celem nowelizacji było przede wszystkim wyeliminowanie wątpliwości przy rozpatrywaniu wniosków o zwrot. Najważniejsza zmiana dotyczyła górnego limitu zwrotu. Z dotychczasowej treści art. 3 ustawy wynika, że istnieją dwa rodzaje limitów: wyższe z racji wydatków na materiały budowlane, w związku z którymi nie korzystał z ulgi mieszkaniowej, i niższe z racji wydatków, które podlegały dużej uldze budowlanej i remontowej. Po nowelizacji jest jasne, że zwrot nie może przekraczać łącznie limitów wyższych, a są one odrębne w odniesieniu do wydatków na roboty, które wymagają pozwolenia na budowę, i na roboty, które go nie wymagają. Zwrot będzie przysługiwał wyłącznie z racji inwestycji prowadzonych na terytorium RP, ale korzystać będą mogli z niego także cudzoziemcy.

Jeśli wyliczenie zwrotu we wniosku jest prawidłowe, to urząd będzie zwracał VAT bez wydawania decyzji. Termin na zwrot wynosić będzie 6 miesięcy. Podstawą do wyliczenia limitu zwrotu stanie się nie ostatni kwartał przed złożeniem wniosku, ale kwartał wcześniejszy. Chodzi o to, by nie trzeba było czekać ze złożeniem wniosku na ogłoszenie limitu ceny m2 powierzchni użytkowej budynku przez GUS.

W nowelizacji uregulowane także zostały kwestie związane z relacjami rodzinnymi. Mianowicie odrębne limity zwrotu przysługiwać będą małżonkom pozostającym w separacji (małżonkom przysługuje jeden limit zwrotu).