Zwrot VAT od użytkowania wieczystego

Nieruchomości | 5 [105] maj 2007

W piśmie do dyrektorów izb i urzędów skarbowych Minister Finansów zajął stanowisko, że zarówno podatnicy, jak i gminy uprawnione są do żądania zwrotu VAT od użytkowania wieczystego.

W piśmie do dyrektorów izb i urzędów skarbowych (nr PT10-812167/2007/MR/429) Minister Finansów zajął stanowisko, że zarówno podatnicy, jak i gminy uprawnione są do żądania zwrotu VAT od użytkowania wieczystego. W rzeczonym piśmie Minister Finansów nawiązuje do uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.1.2007 r., w której NSA uznał, że osoby, które przed 1.5.2004 r., a więc przed wejściem w życie nowelizacji do ustawy o VAT, uzyskały prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego przedmiot własności Skarbu Państwa lub gminy, nie są zobowiązane do zapłaty z tego tytułu 22% VAT. Nie ma tego obowiązku również gmina.

Wyrok NSA zapadł w odpowiedzi na pytanie (w związku ze sprawą z wniosku starosty Gostynina o wydanie wiążącej interpretacji w sprawie VAT od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa) czy opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ustalona przed 1.5.2004 r. może być powiększona o 22% podatek VAT, czy też gmina musi sama pokryć koszty podatku wprowadzonego nowelizacją ustawy z 11.3.2004 r.

W postępowaniu przed NSA organy skarbowe twierdziły, że oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jest usługą, zaznaczając przy tym, że nie została ona wykonana przed 1.5.2004 r., tj. przed wejściem w życie przepisów nowelizujących ustawę o VAT obejmujących swoim zakresem również użytkowanie wieczyste. Jeżeli bowiem, jak chciał fiskus, usługa użytkowania wieczystego uznana zostałaby za wykonywaną także po wejściu w życie nowelizacji ustawy o VAT z 11.5.2004 r., 22% podatek VAT obciążałby także opłaty za użytkowanie wieczyste uiszczane po tej dacie.

W przedmiotowej uchwale (I FSK 27/06) NSA stwierdził, że jeżeli opłaty zostały ustalone przed 1.5.2004 r., to ani nie zawierają w sobie należnego VAT, ani nie powinny być o ten podatek powiększone. Zdaniem NSA oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jest bowiem dostawą towarów, a nie usługą. Jeżeli zatem dostawa towaru nastąpiła w okresie, kiedy VAT od użytkowania nie było, podatek ten nie powinien być płacony również po wejściu nowelizacji ustawy o VAT w życie i to przez żadną ze stron umowy.

W świetle powyższej uchwały NSA oraz omawianego pisma Ministerstwa Finansów starania podmiotów, w tym także samorządów gminnych, o zwrot uiszczonego VAT od opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego, które powstało przed 1.5.2004 r., powinny być więc skuteczne.