Zwrot nieruchomości wywłaszczonych – zmiany legislacyjne wprowadzone nowelą z 4.4.2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Nieruchomości | 8/2019
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.19.8.2
Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Zwrot nieruchomości wywłaszczonych 
– zmiany legislacyjne wprowadzone nowelą z 4.4.2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Ustawą z 4.4.2019 r., opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 29.4.2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 801; dalej ZmGospNierU19), wprowadzono zmiany do ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204; dalej GospNierU), zmieniając w sposób istotny dotychczasową treść art. 136 GospNierU w odniesieniu do zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, a także wprowadzając przepisy przejściowe regulujące termin ubiegania się o zwrot.