Zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli położonych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody

Nieruchomości | 2/2016
Moduł: prawo podatkowe, nieruchomości
Konrad Aromiński

Jakie są warunki zwolnienia z opodatkowania w podatku od nieruchomości w przypadku gruntów i budynków położonych w obszarach objętych ochroną? Przedmiotem sporów jest wykładnia art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm., dalej: PLokU). Zagadnienie to było przedmiotem rozważań NSA z 19.08.2015 r. (II FSK 1698/13, opubl. http://orzeczenia. nsa.gov.pl). Podatnicy wykazujący jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, grunty i budynki twierdzą, iż nie ma wymogu, aby grunt, który jest położony na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, musiał być dodatkowo położony w parku narodowym lub rezerwacie przyrody. Organy natomiast stoją na stanowisku, że zadeklarowane przez podatników grunty nie mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 PLokU, gdyż z przepisu tego wynika, że nawet jeśli grunt objęty jest ochroną, to dodatkowo musi być położony w parku narodowym lub rezerwacie przyrody. W analizowanym wyroku NSA stwierdził, iż grunty objęte zwolnieniem przedmiotowym, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 PLokU, to grunty położone na terenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, w obszarze ochrony ścisłej i czynnej, krajobrazowej i bez znaczenia prawnego pozostaje okoliczność, że grunty położony jest na terenie objętym inną formą ochrony poza parkiem narodowym, czy rezerwatem przyrody. Rozstrzygającą kwestią jest to, że grunty nie leżą na terenie parku narodowego czy rezerwatu przyrody w obszarze ochrony ścisłej, czynnej lub krajobrazowej.