Zwolnienia w podatku od towarów i usług przy sprzedaży nieruchomości

Nieruchomości | 2/2016
Moduł: prawo podatkowe, nieruchomości
Krystyna Kleiber
Zwolnienia w podatku od towarów i usług przy sprzedaży nieruchomości

Zgodnie z ustawą z 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie innych ustaw (obowiązującą od 1.4.2013 r., Dz.U. 2013 poz. 35) katalog zwolnień przedmiotowych zawarty w art. 43 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej VATU) został rozszerzony o zwolnienie opisane w ust. 1 pkt 9. Zwolnienie to brzmi – zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Przepis ten koresponduje z art. 2 pkt 33 VATU wskazującym, że terenem budowlanym jest grunt przeznaczony pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analizując cytowany przepis VATU, należy dojść do wniosku, że dostawa terenu niezabudowanego, nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług1.