Zgoda uprawnionego decyzją o pozwoleniu na budowę na przeniesienie swych praw na inną osobę

Zgoda uprawnionego decyzją o pozwoleniu na budowę na przeniesienie swych praw na inną osobę

Nieruchomości | 1 [101] styczeń 07
Moduł: nieruchomości
Alicja Plucińska-Filipowicz

Przepis art. 40 ustawy z 7.7.1994 r. - prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.; dalej PrBudU) jako jedną z przesłanek (jeden z warunków) przeniesienia praw z decyzji o pozwoleniu na budowę na inny podmiot przewiduje wyrażenie na to zgody przez podmiot, który jako inwestor uzyskał tę decyzję. Nie jest możliwe uznanie, że zgoda uprawnionego decyzją o pozwoleniu na budowę została wyrażona, jeżeli zgłosił on sprzeciw w sprawie przeniesienia jego uprawnień na inną osobę. Niedopuszczalne jest także przeniesienie pozwolenia na budowę, gdy inna osoba również uprawniona z decyzji o pozwoleniu na budowę, biorąca udział w postępowaniu administracyjnym, legitymując się jedynie pełnomocnictwem procesowym tego uprawnionego, który wniósł sprzeciw, twierdzi, iż wyraża zgodę na przeniesienie pozwolenia na budowę zarówno w imieniu własnym, jak i osoby, która udzieliła jej pełnomocnictwa. Zgoda uprawnionego (inwestora) na przeniesienie pozwolenia na budowę na inną osobę jest bowiem warunkiem materialno-prawnym, bez spełnienia którego nie jest możliwe pozytywne rozstrzygnięcie wniosku.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27.7.2006 r., II OSK 1012/05.

Stan faktyczny:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z 21.4.2005 r. (VII SA/Wa 594/04) po rozpoznaniu skargi M.W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Z. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji starosty W. w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, udzielonego małżonkom J. i M. W. na rzecz małżonków M. i G. G. - uchylił zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu wyroku sąd I instancji wskazał, że zaskarżona decyzja została wydana w nieważnym postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek M.W., który w postępowaniu administracyjnym ogólnym w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę wyraził sprzeciw przeciwko uwzględnieniu wniosku w tej sprawie złożonego przez małżonków M. i G. G., którzy wystąpili o przeniesienie na nich przedmiotowego pozwolenia na budowę, w wyniku czego zapadła pierwotnie decyzja o odmowie wyrażenia zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę. W kolejnym postępowaniu administracyjnym prowadzonym również na wniosek M. i G. G. w tym samym przedmiocie, J.W. posłużyła się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego udzielonym jej kilka lat wcześniej przez męża M.W. i działała w sprawie w imieniu własnym oraz męża. Postępowanie to zakończyło się wydaniem decyzji uwzględniającej wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę, organ bowiem orzekający uznał, że wystarczające jest wykazanie się przez J.W.powyższym pełnomocnictwem. M.W.wniósł następnie o stwierdzenie nieważności decyzji zezwalającej na przeniesienie pozwolenia na budowę, wywodząc, że od początku [...]