Zbycie nieruchomości - zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Zbycie nieruchomości - zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Nieruchomości | 4/1999
Moduł: nieruchomości, prawo podatkowe
Stella Brzeszczyńska

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest osiągnięty dochód. Źródłem przychodów jest m.in. sprzedaż rzeczy i praw majątkowych, w tym nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W przypadku sprzedaży nieruchomości przez osobę prawną uzyskany dochód zawsze zrodzi obowiązek zapłaty podatku - niezależnie od okresu, jaki upłynął od zakupu tej nieruchomości, a także od faktu, czy sprzedaż ta jest dokonywana “w ramach” profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

Do dnia 1.1.1999 r. podatkiem dochodowym opodatkowany był jedynie przychód ze sprzedaży nieruchomości i innych praw, majątkowych. Wolne od podatku było natomiast odpłatne zbycie tych praw, dokonywane na podstawie innnych umów cywilnoprawnych. Nowelą z 20.11.1998 r. ustawodawca wprowadził rozwiązanie odmienne od dotychczasowego odnośnie do przychodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych. Rozszerzono bowiem to pojęcie o przychód z każdego odpłatnego zbycia - z wyjątkiem zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności - do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy oraz z wyjątkiem przeniesienia własności w formie aportu (dotyczy to środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych).