Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Nieruchomości | 1/2021
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.21.1.5
Tomasz Filipowicz, Mateusz Stawiarz

Na łamach miesięcznika „Nieruchomości C.H. Beck” mieliśmy już okazję prezentować poglądy odnośnie uwarunkowań faktycznych i prawnych w zakresie możliwości uzyskiwania przez inwestorów zaświadczeń o samodzielności lokali wydawanych na mocy ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1910; dalej WłLokU), dla lokali w budynkach wielolokalowych o różnym przeznaczeniu. Tym razem artykuł dotyczy sytuacji, z którą zetknęliśmy się w naszej praktyce zawodowej. Inwestor wystąpił do starosty o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali w ramach realizowanej inwestycji składającej się z wielu budynków jednorodzinnych na jednej działce ewidencyjnej, zaś starosta odmówił wydania zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych jednolokalowych.