Zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa możliwe od 1.10.2005

Nieruchomości | 10 [86] październik 05

1 października 2005 r. to dzień, z którym wiele osób zajmujących nieruchomości należące do Skarbu Państwa i gmin nabędzie ich własność w drodze zasiedzenia.

1 października 2005 r. to dzień, z którym wiele osób zajmujących nieruchomości należące do Skarbu Państwa i gmin nabędzie ich własność w drodze zasiedzenia.

Zgodnie z art. 172 KC, posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada ją nieprzerwanie od lat 20, jeżeli jest posiadaczem w dobrej wierze, i po 30 latach, jeżeli uzyskał posiadanie, będąc w złej wierze. O złej wierze mówimy wówczas, gdy osoba zajmując cudzą nieruchomość wie, że nie jest właścicielem, lub też przy zachowaniu należytej staranności mogłaby się o tym dowiedzieć.

Data 1.10.2005 r. nie jest przypadkowa. Wcześniej zasiedzenie nieruchomości państwowych i komunalnych było niemożliwe. Przez długie lata, do 1.10.1990 r., obowiązywał absolutny zakaz nabywania na tej drodze własności państwowych gruntów, budynków itp. Zniesiony został przez ustawę z 28.7.1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321), na mocy której skreślony został art. 177 KC. W myśl art. 10 noweli na poczet okresu zasiedzenia zalicza się okres posiadania nieruchomości państwowej sprzed 1.10.1990 r., ale nie więcej niż 1/2 aktualnego okresu zasiedzenia. W praktyce zasadnicze znaczenie miało stanowisko Sądu Najwyższego, zgodnie z którym w świetle tych przepisów tak samo traktuje się nieruchomości państwowe, które 27.5.1990 r., w związku z powstaniem gmin, stały się majątkiem komunalnym.

Najczęściej, choć nie zawsze, osoby zajmujące nieruchomości państwowe uzyskały ich posiadanie będąc w złej wierze. Do okresu zasiedzenia nieruchomości państwowych mogą więc zaliczyć nie więcej niż 15 lat posiadania sprzed 1.10.1990 r. Jeśli okres posiadania sprzed 1.10.1990 r. wynosił co najmniej 15 lat, termin 30-letni upływa więc właśnie 1.10.2005 r. Jeśli okres posiadania sprzed 1 października był krótszy niż 15 lat, odpowiednio później może dojść do zasiedzenia.

Trzeba jeszcze zaznaczyć, że owo posiadanie przez cały okres niezbędny do zasiedzenia musi być samoistne. Osoba zajmująca nieruchomość musi władać nią jak właściciel, z wyłączeniem innych osób. Ponadto nabycie własności w drodze zasiedzenia następuje z mocy prawa, a postanowienie sądu w tej kwestii ma charakter deklaratoryjny. Jednak postanowienie to jest o tyle istotne, że jednoznacznie reguluje stan prawny nieruchomości i na jego podstawie można dokonać stosownych zmian w księdze wieczystej. Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia, oprócz kosztów związanych z ujawnieniem zmian własnościowych w księdze wieczystej, właściciel będzie musiał uiścić podatek od zasiedzenia w wysokości 7% ceny nieruchomości z dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu. Wyłącza się z niej wartość nakładów poczynionych w czasie biegu terminu zasiedzenia, a jeśli dotychczasowy posiadacz wzniósł na niej budynek, wyłącza się także jego wartość. Podatek zasila budżet gminy, na której terenie znajduje się nieruchomość.