Zasady wykupu lokali komunalnych po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zasady wykupu lokali komunalnych po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Nieruchomości | 05 [117] maj 2008
Moduł: nieruchomości
Maciej Tertelis

Podstawowe zasady wykupu lokali komunalnych zdefiniowane są w ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm., dalej GospNierU). Ustawa z 24.8.2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 173, poz. 1218; dalej ZmGospNierU), wprowadziła kilka istotnych zmian dotyczących zbycia nieruchomości komunalnych, włączając wykupu lokali komunalnych. Poniżej przedstawiono omówienie wspomnianych zmian, stanowiące fragment przygotowywanego do druku przez Wydawnictwo C.H. Beck poradnika pt. „Zarządzanie wartością nieruchomości mieszkaniowych”.

Ogłoszenie wykazu nieruchomości

Zgodnie z art. 35 ust. 1 GospNierU w brzmieniu obowiązującym przez nowelizacją, właściwy organ sporządza i poddaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Nowelizacja wprowadziła obowiązek poddawania do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu ww. wykazu nieruchomości również na stronach internetowych właściwego urzędu. Zgodnie z art. 35 ust. 1a GospNierU dodanym nowelizacją, obowiązek wywieszenia wykazu nieruchomości nie dotyczy tych nieruchomości, które są oddawane w najem lub dzierżawę na czas oznaczony do 3 miesięcy. Jeżeli jednak, zgodnie z art. 35 ust. 1a, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, ww. wykaz należy uzupełnić również i o powyższe nieruchomości oraz podać do publicznej wiadomości.

Przetargi na zbycie nieruchomości – zasady i wyjątki

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 GospNierU w brzmieniu przed nowelizacją, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeśli „przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości”. Nowelizacja z 2007 r. zmodyfikowała ostry wymóg niezbędności do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, definiując powyższy warunek w sposób łagodniejszy, tj.: „przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości”.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 12 znowelizowanej GospNierU, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej również wtedy, gdy „jest zbywana na rzecz podmiotów, a których mowa w art. 61 ust. 1 GospNierU”, tj. na rzecz przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw obcych oraz innym przedstawicielstwom i instytucjom zrównanym z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie obowiązujących zwyczajów międzynarodowych.

Nowelizacja doprecyzowała również [...]