Zarządca nieruchomości – zawód zderegulowany

Nieruchomości | 11/2020
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.20.11.7
Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Zarządca nieruchomości  
 – zawód zderegulowany

Należyte wykonywanie zawodu zarządcy, czy też działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami, wymaga posiadania elementarnej wiedzy z zakresu budownictwa, a także podstaw ekonomii oraz podstaw prawa cywilnego i administracyjnego. Bez należytego poziomu wiedzy z tych obszarów nie da się należycie wykonywać obowiązków spoczywających na zarządcy. Konsekwencje braku właściwej edukacji zarządców ujawniają się w obniżeniu jakości ich usług oraz nieprzestrzeganiu standardów, jakie obowiązywały wcześniej. To zaś może pociągać za sobą skutki w postaci obniżenia bezpieczeństwa budynków, co jest Należyte wykonywanie zawodu zarządcy, czy też działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami, wymaga posiadania elementarnej wiedzy z zakresu budownictwa, a także podstaw ekonomii oraz podstaw prawa cywilnego i administracyjnego. Bez należytego poziomu wiedzy z tych obszarów nie da się należycie wykonywać obowiązków spoczywających na zarządcy. Konsekwencje braku właściwej edukacji zarządców ujawniają się w obniżeniu jakości ich usług oraz nieprzestrzeganiu standardów, jakie obowiązywały wcześniej. To zaś może pociągać za sobą skutki w postaci obniżenia bezpieczeństwa budynków, co jest groźne nie tylko dla ich właścicieli, ale także dla osób postronnych.
Zawód zarządcy nieruchomości został ustanowiony w ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 65 ze zm.; dalej GospNierU), której przepisy, także w tym zakresie podlegały wielu zmianom. Od dnia 22.9.2004 r.1 wprowadzono regulację, zgodnie z którą zarządzanie nieruchomościami było działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w tej ustawie. Zarządcą nieruchomości była osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów rozdziału 4, zaś przedsiębiorcy mogli prowadzić działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, jeżeli czynności z tego zakresu były wykonywane przez zarządców nieruchomości, posiadających licencję. Utworzono centralny rejestr zarządców nieruchomości, z dniem wpisu do tego rejestru osoba nabywała prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „zarządca nieruchomości”; zaś ten tytuł zawodowy podlegał ochronie prawnej (art. 184 GospNierU). Zawód zarządcy nieruchomości został zderegulowany z dniem 1.1.2014 r., ponieważ przepis art. 184 GospNierU w całości uchylono2, wskutek czego nie jest to już zawód oraz nie ma wymogu posiadania licencji zawodowej3. Aktualnie zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami, co oznacza że każdy podmiot: osoba fizyczna, osoba prawna, lub tzw. ułomna osoba prawna może podjąć taką działalność gospodarczą, nie ma bowiem jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie.