Zakres wykonywania zarządu nieruchomością wspólną przez spółdzielnię mieszkaniową – na przykładzie uchwały Sądu Najwyższego

Nieruchomości | 10/2014
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
Agnieszka Żelazna

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 27.3.2014 r. (III CZP 122/13), podjętą w następstwie rozstrzygnięcia przedstawionego zagadnienia prawnego, spółdzielnia mieszkaniowa może samodzielnie dokonywać nie tylko czynności wchodzące w zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, ale również i czynności zakres ten przekraczających. Stan faktyczny Spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa rozpoczęła wykonywanie remontu systemu zaopatrywania budynków w ciepłą wodę. Przeprowadzenie remontu wymagało wykonania również prac w lokalach mieszkalnych. W związku z odmową udostępnienia kilkunastu mieszkań przez ich właścicieli, zaplanowany remont nie mógł zostać zakończony, zaś spółdzielnia stanęła przed koniecznością wystąpienia na drogę postępowania sądowego przeciwko właścicielom dwóch wyodrębnionych lokali o nakazanie im przez sąd udostępnienia lokali na potrzeby kontynuacji prac remontowych.