Zakres odpowiedzialności za podatek od nieruchomości

Zakres odpowiedzialności za podatek od nieruchomości

Nieruchomości | 3 [55] marzec 03
Moduł: nieruchomości
Ewa Radziszewska, Ewa Radziszewska 2

1. Dane z ewidencji gruntów - stosownie do art. 21 w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy z 15.5.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 ze zm.), nie mogą być podstawą w zakresie ustaleń odnoszących się do osoby podatnika, tj. osoby, na której ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 ze zm.). Wyjątek stanowią grunty państwowe i samorządowe.

2. W sytuacji gdy część nieruchomości znajduje się we władaniu właściciela, a część w samoistnym posiadaniu innego podmiotu, nie zachodzi współposiadanie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Każdy z tych podmiotów odpowiada za podatek od tej części nieruchomości, którą faktycznie włada.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z 29.8.2002 r., I SA/Gd 311/01.

Stan faktyczny

Spółdzielnia w likwidacji - właściciel (od 1991 r.) gruntów o powierzchni 54 768 m2 - nie zadeklarowała podatku od nieruchomości za 2000 r. w ustalonym terminie ustawowym (do 15 stycznia), nie wpłaciła też należnego podatku od nieruchomości. Wójt Gminy w decyzji z 8.11.2000 r. określił wysokość zaległości w podatku od nieruchomości za okres od lutego do października 2000 r. w kwocie 20 538 zł oraz odsetki za zwłokę na dzień wydania decyzji. Zaległość za miesiąc styczeń 2000 r. została określona wcześniejszą decyzją organu gminy, a w październiku 2000 r. nastąpiły zmiany w stanie własności ww. gruntów. Organ gminy uznał, że obowiązek podatkowy ciążył na właścicielu na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr, poz. 31 ze zm.; dalej PLokU). Wielkość gruntów i stan prawny nieruchomości ustalono w oparciu o wypis z rejestru gruntów, sporządzony przez Starostwo Powiatowe, według stanu na dzień 2.10.2000 r., oraz wypis z księgi wieczystej. Podatek został obliczony według stawek przewidzianych dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą w uchwale Rady Gminy z dnia 29.12.1999 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2000 r. na terenie gminy.

W odwołaniu od decyzji pełnomocnik likwidatora Spółdzielni wniósł o [...]