Wysokość odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną – na przykładzie wyroku NSA

Nieruchomości | 11/2020
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.20.11.4
Agnieszka Żelazna

W wyroku z 4.8.2020 r. (I OSK 3563/18) Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, iż samo tylko subiektywne przekonanie osoby zainteresowanej uzyskaniem jak najwyższego odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną o nieprawidłowości sporządzonej w tym celu wyceny – jeżeli nie jest potwierdzone obiektywnie weryfikowalnymi dowodami – jest niewystarczające dla skutecznego podważenia jej wiarygodności. Istnienie zatem możliwości określenia wartości nieruchomości przejętej pod drogę publiczną przy uwzględnieniu cen transakcyjnych nieruchomości drogowych wyłącza dokonywanie wyceny na podstawie przeznaczenia nieruchomości przeważających wśród gruntów przyległych do nieruchomości wycenianej. W bieżącym wydaniu „Nieruchomości C.H. Beck” przybliżone zostaną rozważania NSA leżące u podstaw wyrażonego wyżej, zapatrywania.