Wymóg zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości na budowę przy granicy działki - niezgodny z prawem budowlanym

Wymóg zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości na budowę przy granicy działki - niezgodny z prawem budowlanym

Nieruchomości | 10 (38) październik 01
Moduł: nieruchomości
Alicja Plucińska-Filipowicz

Wyrokiem z 5.3.2001 r. (sygn. akt P. 11/2000) Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z ustawą z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.; dalej PrBudU) przepisu § 12 ust. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 ze zm.; dalej WarunkiTechR) - w zakresie wymogu uzyskania zgody właściciela działki sąsiedniej na usytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.

Stan faktyczny

Wyrok stanowił odpowiedź na pytanie prawne składu orzekającego Naczelnego Sądu Administracyjnego, postawione w postanowieniu z 29.6.2000 r. NSA zwrócił się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego, czy przepis § 12 ust. 6 WarunkiTechR jest zgodny z art. 7 ust. 2 pkt 1 PrBudU, w związku z rozpatrywaną przez ten Sąd sprawą dotyczącą usytuowania otworu okiennego w ścianie przy granicy działki bez zgody strony skarżącej. W toku postępowania sądowoadministracyjnego zaistniała wątpliwość, czy przepis § 12 ust. 6 WarunkiTechR zawierający wymóg zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości na usytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej znajduje oparcie w upoważnieniu do wydania rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, zawartym w art. 7 ust. 2 pkt 1 PrBudU.