Wykup mieszkania komunalnego na własność – korzyści dla obu stron

Wykup mieszkania komunalnego na własność – korzyści dla obu stron

Nieruchomości | 7 [107] lipiec 2007
Moduł: nieruchomości
Piotr Rola

Obecnie w czasie szybkiego wzrostu cen mieszkań coraz większą uwagę zwraca się na zagadnienia związane z obrotem nieruchomościami. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z możliwości skorzystania z preferencyjnego wykupu mieszkania przez najemców lokali komunalnych. Okazuje się, iż przez wykup mieszkania od będącej jego właścicielem gminy można zyskać od kilkudziesięciu do ponad 100 tys. zł. Mieszkania komunalne wykupione od miasta na preferencyjnych warunkach można sprzedać (z zachowaniem pewnych wymogów) na wolnym rynku za całkiem inną cenę.

W zależności od miasta, daty oddania budynku do użytku, jego stanu technicznego oraz wysokości bonifikaty mieszkanie można wykupić już np. za ok. 15% wartości rynkowej. Przykładowo w lubelskim urzędzie miasta informowano o 85% bonifikacie. W Kraśniku natomiast istniała możliwość skorzystania z 99% bonifikaty. Oprócz wpływów do budżetu miasta istnieje możliwość do pozbycia się wydatków, do których ponoszenia było zmuszone do tej pory miasto. Zdarzały się bowiem przypadki, iż czynsz uiszczany przez lokatorów nie wystarczał na spłatę zobowiązań pieniężnych służących utrzymaniu budynków i w końcowej fazie miasto zmuszone było dopłacać w takich sytuacjach. W przypadku przejścia zobowiązań na lokatorów udaje się zaoszczędzić w budżecie spore kwoty. Zasady sprzedaży przez gminy mieszkań komunalnych są podobne w całym kraju. W całym zagadnieniu zasadnicze znaczenie ma ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.; dalej GospNierU). Wartość bonifikaty zależy również od przyjętej przez miasto uchwały. Wysokość zniżki uzależniona jest m.in. od planowanych wydatków, możliwości lokalowych i innych przeliczeń, natomiast uchwały mogą zostać udostępnione petentom przez pracowników właściwych działów organów.

Mieszkanie zostanie wycenione m.in. w zależności od metrażu, piętra w budynku, stanu technicznego, miejsca położenia w danym mieście, daty oddania go do użytku oraz w zależności od bonifikaty, której wartość powinna się znaleźć w odpowiedniej miejskiej uchwale.

Przykładowo cena preferencyjnego wykupu mieszkania o powierzchni 35–40 m2 zbudowanego pod koniec lat 60. lub na początku lat 70. przy uwzględnieniu pełnej bonifikaty, powinny wynieść od ok. 7 do 15 tys. zł. Wartość takiego mieszkania w zależności od miasta może wynieść na rynku od 70 do 140 tys. zł.

Osoby uprawnione do wykupu

Zgodnie z art. 34 GospNierU, osobom będącym najemcami lokali mieszkalnych przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu, w przypadku gdy umowa najmu została zawarta z nimi na czas nieoznaczony i gmina przeznaczy takie lokale do sprzedaży. Osoby te zawiadamia się wówczas na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Osoby te korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w GospNierU.

Generalna zasada sprzedaży [...]