Wykreślenie hipoteki „bankowej” bez opłaty sądowej

Wykreślenie hipoteki „bankowej” bez opłaty sądowej

Nieruchomości | 1 [89] styczeń 06
Moduł: nieruchomości
Maciej Bielecki

Jak wynika z orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie (13.10.2005 r.), wniosek kredytobiorcy/pożyczkobiorcy o wykreślenie hipoteki obciążającej jego nieruchomość z tytułu kredytu/ pożyczki zaciągniętej na budowę domu mieszkalnego na tej nieruchomości - wolny jest od opłaty sądowej. Jest to istotna wiadomość dla kredytobiorców, gdyż dotychczas sądy wieczystoksięgowe domagały się opłat za wykreślenie hipoteki. Ponadto, w kontekście ww. orzeczenia, powstaje pytanie, czy sądy wieczystoksięgowe powinny teraz zwracać nienależnie pobrane opłaty? Wreszcie, ile czasu mają kredytobiorcy zamierzający wykreślić hipotekę obciążającą ich nieruchomość, na skorzystanie ze zwolnienia od opłat, skoro już w marcu 2006 r. będzie obowiązywała inna ustawa o kosztach sądowych, która znacznie zmieni obecne reguły.

Wpis hipoteki bez opłaty

Minister Sprawiedliwości, działając na podstawie upoważnienia zawartego w art. 94 ustawy z dnia 29.8.1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939) wydał w dniu 30.6.1998 r. rozporządzenie w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnień od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielanych przez banki kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń (Dz.U. z 1998 Nr 87, poz. 554; dalej: UlgiOpłSądKredytR).

Zgodnie z § 2 ust. 1 UlgiOpłSądKredytR, zwalnia się od opłaty sądowej wniosek o wpis hipoteki ustanowionej na nieruchomości stanowiącej własność kredytobiorcy w celu zabezpieczenia należności z tytułu udzielonego kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia kredytu na budownictwo mieszkaniowe albo na działalność związaną z produkcją rolną. Powyższy przepis stosuje się także w razie zabezpieczenia na nieruchomości należności z tytułu udzielonego kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia kredytu na cele wymienione w tym przepisie - współwłaścicielowi za zgodą pozostałych współwłaścicieli.

Co do zasady, wpis ograniczonego prawa rzeczowego do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości podlega opłacie sądowej. Opłata za wpis może stanowić niekiedy znaczne obciążenie finansowe dla wnioskodawcy. Niemniej, w niektórych przypadkach, szczególnie istotnych z uwagi na kryterium interesu społecznego, ustawodawca zadecydował o zwolnieniu wniosków o wpis do księgi wieczystej od opłat sądowych. Taki przypadek przewidziany został właśnie w UlgiOpłSądKredytR - dla [...]