Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomości | 5/2020
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.20.5.5
Maciej J. Nowak

Decyzja o warunkach zabudowy wywołuje szereg kontrowersji. W literaturze przedmiotu jest słusznie oceniana jako narzędzie w największym stopniu przyczyniające się do pogłębiania chaosu przestrzennego. Decyzja była zresztą pomyślana jako narzędzie uzupełniające względem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w praktyce stało się inaczej). Stąd wziął się również art. 65 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.; dalej PlanZagospPrzestrzU). Przewiduje on podstawy dla wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy. Jedną z nich jest uchwalenie dla terenu objętego niniejszą decyzją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „którego ustalenia są inne, niż w wydanej decyzji”.