Współużytkowanie wieczyste nieruchomości a kwestia współwłasności budynku, cz. II

Współużytkowanie wieczyste nieruchomości a kwestia współwłasności budynku, cz. II

Nieruchomości | 5 [105] maj 2007
Moduł: prawo cywilne, nieruchomości
Maciej Bielecki

Niedopuszczalna jest sprzedaż przez gminę ułamkowej części gruntu zabudowanego domem wielomieszkaniowym, jako prawa związanego z własnością lokalu, jeżeli grunt ten stanowi przedmiot współużytkowania wieczystego związanego z własnością uprzednio wyodrębnionych.

Współużytkowanie wieczyste związane z odrębną własnością lokali

Zarząd nieruchomością wspólną w „małych” i „dużych” wspólnotach mieszkaniowych

Relacje pomiędzy współużytkownikami wieczystymi nieruchomości, w tym w szczególności dotyczące zarządu nieruchomością wspólną, nie zawsze będą regulowane przepisami KC o współwłasności. Niewątpliwie przepisy KC znajdą zastosowanie do sytuacji, gdy współużytkownicy wieczyści korzystają z nieruchomości niezabudowanej, a także do sytuacji, gdy na nieruchomości posadowiono budynek objęty współwłasnością współużytkowników wieczystych. Jednakże w relacje pomiędzy współużytkownikami wieczystymi zaczną ingerować przepisy WłLokU (w tym o zarządzie nieruchomością wspólną), jeżeli w ramach wzniesionego budynku dojdzie do wyodrębnienia własności samodzielnych lokali. Na podstawie art. 7 ust. 1 WłLokU możliwe jest bowiem zniesienie współwłasności budynku poprzez wyodrębnienie własności samodzielnych lokali z jednoczesnym utrzymaniem współużytkowania wieczystego gruntu, określając konkretny udział właścicieli lokali w tym prawie1.

W zależności od liczby wyodrębnionych lokali zarząd nieruchomością wspólną może podlegać w dalszym ciągu wcześniej omówionym przepisom KC lub odrębnej regulacji zawartej w WłLokU. Ponadto możliwe jest określenie zasad sprawowania zarządu w umowie zawartej pomiędzy właścicielami samodzielnych lokali (art. 18 WłLokU).

Zgodnie z art. 19 WłLokU jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż 7, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy KC i KPC o współwłasności (mała wspólnota mieszkaniowa)2. W świetle tego przepisu, zarówno do wspólnot, gdzie jest tylko dwóch współużytkowników wieczystych nieruchomości, z których każdy dysponuje prawem własności do samodzielnego lokalu wzniesionego na tej nieruchomości, jak i w stosunku do [...]