Warszawski magistrat odmawia wypłat odszkodowań z tytułu tzw. dzikiej reprywatyzacji

Nieruchomości | 4/2019

Ruszyła maszyna sądowych rozpraw, których przedmiotem jest odmowa wypłaty odszkodowań w związku z tzw. dziką reprywatyzacją warszawskich kamienic.

Ruszyła maszyna sądowych rozpraw, których przedmiotem jest odmowa wypłaty odszkodowań w związku z tzw. dziką reprywatyzacją warszawskich kamienic.
Do pierwszej rozprawy doszło w marcu przez Sądem Rejonowym. Komisja weryfikacyjna ustaliła sumę odszkodowania na ponad 14 tys. zł. Do takiego działania uprawniał ją art. 33 ustawy z 9.3.2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa („Osobie zajmującej lokal w nieruchomości warszawskiej będącej przedmiotem decyzji reprywatyzacyjnej (...), przysługuje od m. st. Warszawy odszkodowanie za poniesioną szkodę lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jeżeli wobec tej osoby zastosowano uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający korzystanie z lokalu groźbę bezprawną, przemoc wobec osoby lub przemoc innego rodzaju lub podwyższono czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu w stosunku do czynszu określonego na podstawie art. 8 ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (...), jeżeli spowodowało to istotne pogorszenie jej sytuacji materialnej). Jednak magistrat odmówił ww. wypłaty. Zdaniem przedstawicieli miasta należy zawiesić sprawę dotyczącą odszkodowania do czasu aż zapadnie rozstrzygnięcie w innej sprawie dotyczącej tej samej nieruchomości. Chodzi bowiem o słuszność decyzji komisji weryfikacyjnej podejmowanych w stosunku do kamienicy przy Marszałkowskiej 43.