Utrzymane prawo do ulgi w opłacie przekształceniowej

Nieruchomości | 2/2020

Wiele miast podjęło uchwały dotyczące przedłużenia okresu obowiązywania wysokich, 60% upustów związanych z tzw. opłatą przekształceniową. 

Wiele miast podjęło uchwały dotyczące przedłużenia okresu obowiązywania wysokich, 60% upustów związanych z tzw. opłatą przekształceniową. Wszystko to dlatego, że samorządy nie zdążyły z wydaniem zaświadczeń o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Problem ten dotyczy Krakowa, Lublina, Szczecina i wielu innych miast.
Zgodnie z ustawą z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 916), w sytuacji, gdy uwłaszczeni zdecydują się na jednorazowe uiszczenie opłaty przekształceniowej, przysługuje im ustawowa bonifikata, która w pierwszym roku wynosi 60%, w drugim – 50%, w trzecim – 40%, w czwartym – 30%, w piątym – 20%., a w szóstym – 10%. Według art. 20 ust. 1 ww. ustawy opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do 29.2.2020 r. Zgodnie z ust. 2, jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostało doręczone po 30.11.2019 r., osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, w przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia, przysługuje bonifikata od tej opłaty w wymiarze obowiązującym w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, pod warunkiem wniesienia opłaty jednorazowej uwzględniającej tę bonifikatę w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 7 ust. 8 tejże ustawy. W związku z powyższym, zdaniem ekspertów wprowadzanie dodatkowych przepisów zabezpieczających osoby uwłaszczone nie jest konieczne, jednak miasta decydują się na nie głównie po to, by zapewnić komfort psychiczny mieszkańcom. Urzędnicy w magistratach mają nadzieję, że podjęte przez nich uchwały przełożą się na uspokojenie właścicieli domów i mieszkań, którzy nie będą się bali, że mają tylko 2 miesiące czasu na dopełnienie formalności tak, by nie stracić prawa do bonifikaty. Być może to wpłynie z kolei na odciążenie urzędów. Nie jest bowiem do końca wiadome, kiedy magistraty „odkorkują się” w temacie zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. W Katowicach do końca minionego roku wydano ok. 31% zaświadczeń, które w tym czasie powinny były opuścić magistrat, podobnie sytuacja wygląda w Łodzi. Urzędnicy wskazują, że oprócz wydawania zaświadczeń, muszą także prowadzić bieżące sprawy w kwestii już uwłaszczonych nieruchomości.