Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości – zezwolenia, opłaty, kary

Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości – zezwolenia, opłaty, kary

Nieruchomości | 12 [136] grudzień 2009
Moduł: nieruchomości
Maciej Bielecki

Niejednokrotnie na gruntach przeznaczonych pod cele inwestycyjne znajdują się drzewa i krzewy, które kolidują z planami inwestora. W wielu przypadkach usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wymaga uzyskania administracyjnego zezwolenia oraz wniesienia opłat za ich usunięcie.

Wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.; dalej OchrPrzyrU) – usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela1. Nie zawsze jednak kompetencją do wydania zezwolenia dysponuje wójt. W myśl ust. 2 cytowanego artykułu – zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Z kolei wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wymaga uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska (art. 83 ust 5 OchrPrzyrU w brzmieniu obowiązującym od 15.11.2008 r.2).

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów (art. 83 ust. 3 OchrPrzyrU). W konsekwencji, organ administracji może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przesadzenia drzew planowanych do wycinki (będzie to raczej ograniczone do mniejszych drzew). Ponadto, szczególnie gdy możliwość przesadzenia drzew jest ograniczona (np. w przypadku dużych drzew), organ może zobligować wnioskodawcę do zasadzenia nowych drzew. Oczywiście warunki takie mogą być nakładane na inwestora jedynie w okolicznościach, gdy na nieruchomości, z której usuwane są drzewa znajduje się miejsce na ich przesadzenie, czy zasadzenie nowych drzew. Co do zasady, organ nie może nakładać warunku zasadzenia drzew na innej działce niż działka, z której drzewa są usuwane. Jednak w przypadku inwestorów realizujących przedsięwzięcia związane z budową dróg publicznych opłaty za usunięcie drzew lub krzewów pomniejsza się o koszty poniesione na tworzenie zadrzewień w miejsce usuniętych drzew lub krzewów, w granicach pasa drogowego (art. 84 ust. 6 OchrPrzyrU). A zatem zezwolenie nie może w tym wypadku wprowadzać wymogu zadrzewienia innych nieruchomości, niemniej same opłaty za usunięcie drzew z danego odcinka pasa drogowego mogą zostać pomniejszone w sytuacji, gdy inwestor zasadzi drzewa także na innym odcinku pasa drogowego.

Zezwolenie będzie potrzebne nie tylko na wycięcie drzewa przy samej ziemi, ale np. także na tzw. ogłowienie, czyli pozbawienie gałęzi i pozostawienie samego pnia3.

Przepisy OchrPrzyrU nie ustanawiają okresów ochronnych na wycinkę drzew (np. okresu wczesnowiosennego). Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości. Wniosek o zezwolenie może zostać złożony nie tylko przez właściciela, ale także np. przez najemcę, dzierżawcę, użytkownika czy korzystającego z nieruchomości na podstawie umowy użyczenia4. W takim jednak przypadku do wniosku należy załączyć pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości o zgodzie na usunięcie drzew i krzewów;

2) tytuł prawny władania nieruchomością (np. odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności/użytkowania wieczystego, umowę najmu/dzierżawy/użyczenia);

3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

5) przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

Od decyzji dotyczącej wydania zezwolenia na wycięcie (np. odmownej czy ustalającej nazbyt wysoką opłatę) można się odwołać. Odwołanie składa się do SKO (art. 17 pkt 1 KPA) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, do którego składano wniosek o zezwolenie (art. 129 § 1 KPA).

Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia

Nie wszystkie drzewa i krzewy objęte są wymogiem uzyskania zezwolenia według przepisów OchrPrzyrU. Jak wynika z [...]