Ustawowe obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami

Ustawowe obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami

Nieruchomości | 6 [46] czerwiec 02
Moduł: nieruchomości
Wojciech Karpiński

Bez względu na treść umowy zawartej z klientem zamawiającym usługę - pośrednik ma obowiązek przestrzegania ogólnych zasad wykonywania zawodu, określonych w ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 115 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18.8.1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczących działalności zawodowej (Dz.U. Nr 115, póz. 745).

Przyjęte pod koniec lat 90. rozwiązania prawne miały zapewnić wysoki poziom świadczenia usług pośrednictwa i zwiększyć bezpieczeństwo w obrocie nieruchomościami. Były to początki tworzenia modelu pośrednictwa profesjonalnego i odpowiedzialnego, wypracowanego wspólnie przez przedstawicieli zawodu i ustawodawcę. W ten sposób powstała definicja zawodu, sprecyzowano również jego przedmiot, zasady uzyskiwania licencji i kryteria odpowiedzialności zawodowej. Podstawowe znaczenie miało określenie praw i obowiązków pośrednika. Przedstawiony w art. 181 GospNierU katalog obowiązków zawiera zobowiązanie do stosowania przepisów prawa, standardów zawodowych, kierowania się zasadami etyki zawodowej, doskonalenia kwalifikacji zawodowych, wykonywania czynności pośrednictwa ze szczególną starannością właściwą dla ich zawodowego charakteru. Obejmuje także powinność kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na rzecz których pośrednik działa. Nakłada na pośrednika obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa. Warto przeanalizować w tym zakresie postanowienia ustawy pod kątem ich realizacji w praktyce.

Obowiązek stosowania przepisów prawa

Obowiązek stosowania przepisów prawa przez pośrednika w obrocie nieruchomościami sformułowany w sposób ogólny, odnosi się przede wszystkim do zawierania i wykonywania umów pośrednictwa według reguł sprecyzowanych w ustawie (art. 180 GospNierU).