Ustanawianie odrębnej własności lokali w świetle ustawy przekształceniowej z 20.7.2018 r.

Nieruchomości | 4/2019
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.19.4.2
Małgorzata Sobczak
Ustanawianie odrębnej własności lokali w świetle ustawy przekształceniowej z 20.7.2018 r.

Od dnia 1.1.2019 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. poz. 1716, ze zm.; dalej PrzekUwWłU). Na mocy art. 1 ust. 1 powyższej ustawy prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Wejście w życie ustawy spowodowało powstanie wielu wątpliwości zarówno w zakresie jej stosowania, jak i skutków prawnych. Ustawa nie reguluje bowiem wielu kwestii własnościowych, w szczególności nie zawiera odpowiednich regulacji związanych z lokalami powstałymi w wyniku zmiany sposobu użytkowania części wspólnej nieruchomości, czy też nadbudowy budynku wielorodzinnego.
Obecnie nie jest jasne, kto jest uprawniony do ustanowienia odrębnej własności w ten sposób powstałych samodzielnych lokali ani w jakim zakresie dotychczasowy właściciel uczestniczy w ustanawianiu odrębnej własności lokali, a także czy może żądać zapłaty za zbycie udziału w prawie własności gruntu, skoro nie może ustanowić użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe. Już na tle poprzedniego stanu prawnego istniały rozbieżności co do udziału właściciela gruntu przy ustanawianiu odrębnej własności nowo powstałych lokali wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu. Jako przykład można podać sprawę wpisu do księgi wieczystej odrębnych własności lokali powstałych w wyniku nadbudowy budynku wielorodzinnego. W budynku tym istnieje wspólnota mieszkaniowa, natomiast w dacie wpisu, odrębne własności lokali związane były z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.