Umowa o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego tzw. budynkiem dekretowym

Nieruchomości | 6/2019
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.19.6.4
Przemysław Szymczyk

Niniejsza publikacja stanowi odpowiedź na pytanie, czy w przypadku zawarcia umowy o oddanie zabudowanego gruntu warszawskiego w użytkowanie wieczyste na rzecz byłych właścicieli lub ich następców prawnych – która to umowa zawierana jest w wykonaniu ostatecznej decyzji o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego wydanej po rozpatrzeniu wniosku z art. 7 ust. 1 Dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279; dalej DekretWaw45) i potwierdzającej m.in., że budynek posadowiony na gruncie spełnia warunki określone art. 5 DekretWaw45 – konieczne jest złożenie dodatkowego wniosku o wpis do księgi wieczystej własności budynku na rzecz osób, dla których ustanawiane jest użytkowanie wieczyste?
Ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz dawnego właściciela nieruchomości dekre­towej lub jego następców prawnych odbywa się dwustopniowo. Pierwszy etap to pozytywne rozpatrzenie wniosku składanego w trybie art. 7 ust. 1 DekretWaw451, kończące się wydaniem decyzji przez Prezydenta m.st. Warszawy o ustanowieniu użytkowania wieczystego (tzw. decyzji dekretowej). Drugi etap to zawarcie – w wykonaniu powyższej decyzji – umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Umowa zawiera m.in. wniosek o wpis w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości poprzedniego właściciela lub jego następców prawnych jako użytkowników wieczystych gruntu2. Pojawia się zatem pytanie – czy tego typu umowa powinna dodatkowo obejmować wniosek o wpis powyższych osób jako właścicieli (współwłaścicieli) budynku usytuowanego na gruncie.