Umorzenie postępowania w sprawie o zmianę pozwolenia na budowę

Umorzenie postępowania w sprawie o zmianę pozwolenia na budowę

Nieruchomości | 1 [65] styczeń 04
Moduł: nieruchomości
Alicja Plucińska-Filipowicz

Zrealizowanie inwestycji, a ponadto uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, przed wydaniem ostatecznej decyzji w sprawie z wniosku o zmianę pozwolenia na budowę powoduje, iż organ właściwy w sprawie (w tym wypadku organ odwoławczy), słusznie uznał, że prowadzenie postępowania administracyjnego w kierunku zmiany lub uchylenia decyzji już wykonanej jest bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 105 § 1 KPA.

Z wnioskiem o uchylenie lub zmianę ostatecznej decyzji administracyjnej w trybie art. 155 KPA może wystąpić każdy podmiot będący stroną w postępowaniu administracyjnym zakończonym tą decyzją.

Żaden przepis prawa nie nakłada na organ administracyjny, załatwiający sprawę w trybie art. 155 KPA, obowiązku wyjednania zgody na zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznej wszystkich stron postępowania. Zgoda stron postępowania stosownie do tego przepisu stanowi natomiast warunek konieczny do dokonania zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej w tym trybie. Organ orzekający musi więc sprawdzić, czy warunek ten został spełniony.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19.5.2003 r., IV SA 3552/01.

Stan faktyczny

Wyrok został wydany w sprawie ze skargi Spółdzielni mieszkaniowej w T. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego utrzymującą w mocy decyzję Wojewody w sprawie zmiany decyzji tego organu o pozwoleniu na przebudowę ulicy G. w T. uchylającą zaskarżoną decyzję w całości i umarzającą postępowanie pierwszej instancji.

Decyzja powyższa została wydana na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w zw. z art. 105 § 1 KPA. W uzasadnieniu natomiast podano, iż jak wynika z akt sprawy, a w szczególności z pisma Miejskiego Zarządu Dróg w T. skierowanego do Urzędu Wojewódzkiego, zgłaszającego zakończenie robót na zadaniu inwestycyjnym oraz oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu przebudowy ulicy i uzbrojenia terenu oraz protokółów końcowego odbioru i przekazania do użytku inwestycji, przedmiotowa inwestycja została już zrealizowana.

Organ powołał się na to, iż [...]