Uczestnicy rynku nieruchomości

Uczestnicy rynku nieruchomości

Nieruchomości | 9 [97] wrzesień 06
Moduł: nieruchomości
Radosław Cyran

Jednym z ważniejszych obszarów gospodarki jest rynek nieruchomości. Dostarcza on dobra istotne dla sprawnego funkcjonowania gospodarki kraju, takie jak: mieszkania, powierzchnię biurową, magazynową, handlowo-usługową, a także przemysłową. Rynek nieruchomości definiowany jest jako ogół warunków transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są prawa do nieruchomości. Dzięki obrotowi następuje lepsze dopasowanie użytkowników do przestrzeni. Właściciel nieruchomości wprowadza nieruchomość na rynek w celu jej zbycia, wynajęcia lub wydzierżawienia.


Inwestorzy i kredytodawcy

Podstawowymi uczestnikami na rynku nieruchomości są inwestorzy i kredytodawcy. Inwestorzy podejmują decyzje o zakupie lub budowie, jednakże ze względu na kapitałochłonność inwestycji w nieruchomości, finansowane są one ze źródeł obcych, najczęściej kredytów. Dlatego też istotną rolę odgrywają kredytodawcy, którzy udzielają kredytów na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oba podmioty ponoszą ryzyko związane z procesem inwestycyjnym. Należy podkreślić, iż banki mogą pełnić podwójną rolę w sektorze nieruchomości - kredytodawców i inwestorów.

Inwestorów w sektorze nieruchomości możemy podzielić według różnych kryteriów. Ze względów geograficznych wyróżnia się inwestorów krajowych i zagranicznych. Ze względu na rodzaj nabywanych praw wyróżnia się inwestorów bezpośrednich, którzy nabywają prawa do nieruchomości oraz pośrednich, którzy nabywają prawa do udziału w firmach lokujących w nieruchomości. Ponadto inwestorów podzielić można, ze względu na cel nabywania praw do nieruchomości, na:

- inwestorów użytkowników, którzy nabyte nieruchomości wykorzystują na własne potrzeby np. mieszkaniowe, produkcyjne;

- inwestorów właścicieli, którzy posiadane nieruchomości wynajmują (wydzierżawiają) w celu czerpania z nich długoterminowych korzyści w postaci dochodów czynszowych i pozaczynszowych;

- inwestorów spekulantów, którzy nabywają prawa do nieruchomości na krótki okres, licząc na szybki wzrost wartości nieruchomości, który pozwoli na osiągniecie zysku kapitałowego z inwestycji (różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną nabycia z uwzględnieniem kosztów transakcyjnych);

- inwestorów akcjonariuszy, którzy lokują kapitał w akcje instytucji inwestujących w nieruchomości.

W literaturze przedmiotu często wyróżnia się inwestorów indywidualnych, lokujących kapitał finansowy głównie na rynku mieszkaniowym oraz inwestorów instytucjonalnych (fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze powiernicze i inwestycyjne), którzy lokują kapitał zarówno na rynku mieszkaniowym, jak i komercyjnym. Inwestorzy instytucjonalni tworzą [...]