Uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej – przesłanki i tryb dochodzenia, cz. I

Nieruchomości | 5/2014
Moduł: nieruchomości
Agnieszka Żelazna

Przepisy ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.; dalej WłLokU) w art. 25 dają możliwość każdemu właścicielowi lokalu zakwestionowania podjętej przez wspólnotę mieszkaniową uchwały, w drodze wytoczenia odpowiedniego powództwa. Dopuszczalność sądowego dochodzenia uchylenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej obwarowana jest jednak koniecznością spełnienia wymogów zarówno natury merytorycznej, jak również formalnej. W niniejszym artykule, stanowiącym w swym założeniu miniporadnik dla właścicieli lokali, omówione zostaną te z zagadnień dotyczących przesłanek i trybu dochodzenia przed sądem uchylenia uchwały podjętej przez wspólnotę, których znajomość niezbędna jest przede wszystkim właścicielom niekorzystającym (jak też korzystającym) z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w skonstruowaniu właściwego powództwa.