Trwają prace nad Kodeksem budowlanym

Nieruchomości | Lipiec 2012

W Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowywane są założenia do nowego prawa budowlanego oraz nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako pierwszy etap opracowania Kodeksu budowlanego.

W Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowywane są założenia do nowego prawa budowlanego oraz nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako pierwszy etap opracowania Kodeksu budowlanego. Zgodnie z założeniami powstający dokument ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego, w tym uproszczenie procedur i ograniczenie rozstrzygnięć administracyjnych oraz podniesienie poziomu poszanowania ładu przestrzennego. Nowe regulacje określą generalne zasady budowy obiektu budowlanego, wprowadzą przyjazne inwestorom procedury sytuowania obiektów budowlanych, uproszczą procedury administracyjne poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, gwarantując konstytucyjną zasadę praworządności oraz poszanowanie prawa własności i interesu publicznego.

Analiza założeń nowego Kodeksu budowlanego wskazuje na daleko idące zmiany w dotychczasowym prawie budowlanym i planistycznym. Resort planuje zniesienie wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przy realizacji mniejszych inwestycji. Decyzja administracyjna byłaby wymagana jedynie dla dużych obiektów budowlanych – o kubaturze powyżej 5000 m3 lub wysokości powyżej 12 m, oraz wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dla mniejszych budynków możliwe będzie skorzystanie z uproszczonej procedury – do rozpoczęcia robót wystarczy zgłoszenie z dołączonym projektem budowlanym pod warunkiem, że starosta nie wyrazi sprzeciwu w terminie 30 dni od przyjęcia zgłoszenia. Inwestor nie będzie już musiał występować o decyzję o warunkach zabudowy. W przypadku braku sprzeciwu starosta powinien wydać dziennik upoważniający do rozpoczęcia budowy a jeżeli tego też nie uczyni, inwestor będzie mógł przystąpić do robót, uprzednio zawiadamiając o tym organ nadzoru budowlanego. Nowy akt prawny będzie zawierał wykaz obiektów, do budowy których będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę oraz tych, które nie będą wymagać przedłożenia projektu, jak również całkowicie zwolnionych z reglamentacji administracyjno-prawnej. Dodatkowo, po stronie starosty powstanie obowiązek prowadzenia jawnego rejestru zgłoszeń budowy, w formie elektronicznej.

Resort planuje wprowadzenie nowej kategorii aktu prawa miejscowego – miejscowych przepisów urbanistycznych (MPU), regulujących ład przestrzenny. Zgodnie z założeniem mają one powstawać w uproszczony sposób, dzięki czemu ułatwią i przyspieszą inwestycje.

Ważnym założeniem projektu jest wzmocnienie roli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli dokumentu planistycznego określającego politykę zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) dla całego obszaru.

Opracowanie Kodeksu będzie wymagało powołania komisji kodyfikacyjnej. W tym roku założenia trafią do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, potem nastąpi etap przygotowania projektu kodeksu.

Źródło: www.transport.gov.pl; gazetadom.pl