Szczególne wymogi wobec niektórych kategorii przedsiębiorców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami na gruncie FinTerorU

Nieruchomości | 5/2020
Moduł: nieruchomości, prawo podatkowe
DOI: 10.32027/NIER.20.5.8
Hubert Sarżyński

Ustawa z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 1115 ze zm.; dalej FinTerorU) wprowadza szereg obowiązków analitycznych, sprawozdawczych oraz informacyjnych wobec podmiotów w niej wskazanych jako instytucje obowiązane. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz szczególne kategorie przedsiębiorców są również instytucjami obowiązanymi, a więc muszą spełnić wymogi określone w FinTerorU. Obok zobowiązań wspólnych dla wszystkich instytucji obowiązanych, wobec pośredników w obrocie nieruchomościami oraz szczególnych kategorii przedsiębiorców FinTerorU przewiduje dodatkowe obowiązki dla osób wchodzących w skład tych podmiotów lub działających w ich imieniu.
FinTerorU poświęca osobny rozdział nazwany „Inne środki służące ochronie interesu publicznego” wymogom, które szczególne kategorie przedsiębiorców oraz pośrednicy w obrocie nieruchomościami muszą spełnić, aby funkcjonować zgodnie z przepisami FinTerorU i nie narażać się na sankcje karne oraz administracyjne w niej określone.
Za kategorię przedsiębiorców objętą dodatkowymi obostrzeniami co do prowadzenia przez nich działalności uznaje się, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 16 FinTerorU, przedsiębiorców niebędących instytucją obowiązaną, którzy świadczą usługi polegające na:

– tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; – pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; – zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; – działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej; – działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.