Szacowanie wag kryteriów decyzyjnych dla inwestycji mieszkaniowych przy użyciu metody AHP

Nieruchomości | 1/2022
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.22.1.8
Elżbieta Gołąbeska

Artykuł porusza zagadnienie analizy rynku nieruchomości mieszkaniowych w celu wskazania optymalnej lokalizacji inwestycji deweloperskiej przy zastosowaniu metody wielokryterialnej, która pozwala oszacować wagi kryteriów dla wskazanych wariantów. Ocena analizowanych wariantów decyzyjnych pod kątem wielu kryteriów oraz przedstawienie rankingu tych wariantów pozwala wskazać, który z nich jest najlepszy. Na przykładzie białostockiego rynku nieruchomości mieszkaniowych dokonano założonej analizy przy zastosowaniu metody AHP i sformułowano wnioski, które mogą okazać się przydatne w działalności firm deweloperskich. Istotą artykułu jest wskazanie alternatywnych narzędzi, które okazałyby się przydatne w prowadzonych analizach rynku nieruchomości.
W ostatnim czasie na rynku nieruchomości mieszkaniowych zauważa się znaczny wzrost popytu, który jest szczególnie widoczny na rynku pierwotnym. Zainteresowanie inwestycjami deweloperskimi stale rośnie. Stwarza to ogromną szansę dla rozwoju firm deweloperskich, ale jednocześnie stanowi pewne wyzwanie. Mając na uwadze, że podejmowane przez deweloperów przedsięwzięcia mają na celu przede wszystkim osiągnięcie zysku, należy podkreślić istotę wyboru właściwej lokalizacji inwestycji, która w zdecydowanym stopniu wpływa na ten zysk. Dlatego niezwykle ważna w procesie podejmowania decyzji jest analiza rynku nieruchomości, której celem jest przede wszystkim wskazanie optymalnej lokalizacji, zgodnej z preferencjami nabywców. Ostatnio coraz większym zainteresowaniem w tego typu analizach cieszą się metody wielokryterialne, których zadaniem jest ocena analizowanych wariantów decyzyjnych pod kątem wielu kryteriów oraz przedstawienie rankingu tych wariantów wskazując, który z nich jest najlepszy w danym problemie decyzyjnym. Analiza wielokryterialna zastosowana w prezentowanym przykładzie polega oszacowaniu wag kryteriów decyzyjnych przy użyciu metody AHP.