Stosowanie przepisów ustawy o własności lokali w postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia na budowę – na przykładzie wyroku NSA

Nieruchomości | 2/2020
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.20.2.6
Agnieszka Żelazna
Stosowanie przepisów ustawy o własności lokali w postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia na budowę – na przykładzie wyroku NSA

W wyroku z 15.10.2019 r. (II OSK 2857/17) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż dla oceny odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie ma zastosowania ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 737 ze zm.; dalej WłLokU), zarówno w brzmieniu obowiązującym przy wydawaniu stosownej decyzji, jak i po zmianach przepisów tej ustawy.
W aktualnym wydaniu „Nieruchomości C.H. Beck” przybliżone zostaną rozważania NSA leżące u podstaw wyrażonego wyżej, zapatrywania.