Stan techniczny budowli usprawiedliwia niepłacenie podatku

Nieruchomości | 06 [130] czerwiec 2009

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że niedopuszczalnym jest obliczenie i nałożenie przez organy podatkowe podatku od nieruchomości na przedsiębiorcę, w przypadku gdy stan techniczny budowli nie pozwala na wykorzystywanie ich do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł w dniu 30.4.2009 r., że niedopuszczalnym jest obliczenie i nałożenie przez organy podatkowe podatku od nieruchomości na przedsiębiorcę, w przypadku gdy stan techniczny budowli nie pozwala na wykorzystywanie ich do prowadzenia działalności gospodarczej (I SA/Sz622/08).

W przedmiotowej sprawie organ podatkowy dopatrzył się nieścisłości w deklaracji na podatek od nieruchomości. Otóż w jej treści pomięto przy obliczaniu należności podatkowej wiatę, a za dwa kolejne lata w ogóle jej nie wskazano. Po zauważeniu nieścisłości wójt wezwał przedsiębiorcę do złożenia wyjaśnień. Ten jednak zignorował wezwanie, wobec czego organ podatkowy obliczył i wezwał do uiszczenia należności. Od wskazanej decyzji przedsiębiorca złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W uzasadnieniu wskazał on, iż wiata nie jest wykorzystywana w celu prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż nie pozwala na to jej stan techniczny. W odwołaniu podniesiono również, iż przedsiębiorca nie zgadza się z argumentacją organu podatkowego, iż jakoby nie miał on możliwości zbadania stanu technicznego budynku, co w konsekwencji uniemożliwia mu stwierdzenie, czy rzeczywiście budowla nie nadaje się na użytkowanie, z przeznaczeniem na prowadzenie w niej działalności gospodarczej.

SKO nie podzieliło wskazanej argumentacji. Sprawa ostatecznie trafiła do WSA, który przychylił się do poglądów zaprezentowanych w skardze złożonej przez przedsiębiorcę. W pierwszej kolejności sąd zarzucił naruszenie obowiązującej procedury podatkowej. Otóż w uzasadnieniu wskazał on, iż organy podatkowe w toku prowadzonego postępowania są zobligowane do ustalenia dwóch kwestii. Mianowicie urzędnicy winni ustalić, czy przedmiot opodatkowania, jakim jest budynek czy też grunt, znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy. W przypadku podnoszenia przez podatnika, iż przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, organ podatkowy winien podjąć również czynności sprawdzający, czy faktycznie tak jest. W przypadku prawdziwości złożonych przez podatnika oświadczeń, podatek od nieruchomości od budowli nie nadających się ze względu na stan techniczny do prowadzenia działalności gospodarczej, zostanie obliczony w taki sam sposób jak dla pozostałych gruntów i budynków.