Sprzedaż budynku niezgłoszonego do użytkowania(pytania od Czytelników)

Sprzedaż budynku niezgłoszonego do użytkowania (pytania od Czytelników)

Nieruchomości | 12 [100] grudzień 06
Moduł: nieruchomości
Stella Brzeszczyńska

Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem zakładu produkcyjnego, który użytkowany jest od 1999 r., a dotychczas nie dokonano odbioru budynku, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?
Zakupu działki zabudowanej budynkiem (kurnik) dokonano w roku 1988. Następnie został on przebudowany na zakład produkcyjny; prace zakończono roku 1999. Budynek jest częściowo użytkowany od 1993 r., a całkowicie od 1999 r. i służy do wykonywania czynności opodatkowanych. Właścicielami są podatnicy VAT czynni. Właściciele uważali, że sprzedaż jest zwolniona od VAT z uwagi na status budynku - towaru używanego.

Pytanie o takiej treści zadano urzędowi skarbowemu w Kartuzach, który w piśmie z 16.12.2005 r. (PP/443-P75/05/MB) wyjaśnił, że „warunek uznania budynków i budowli lub ich części za towary używane na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 VATU można uznać za spełniony, jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów minęło co najmniej 5 lat. W świetle powyższego ustalić należy, czy przedmiotowy budynek, będący przedmiotem przyszłej dostawy jest obiektem, którego budowę zakończono w okresie krótszym, czy dłuższym niż 5 lat. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem „zakończenia budowy obiektu”, w związku z czym dla wyjaśnienia tego pojęcia należy odwołać się do przepisów ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.; dalej PrBudU). O zakończeniu budowy w rozumieniu przepisów tej ustawy świadczy spełnienie przez inwestora warunków do użytkowania obiektu budowlanego, a w szczególności złożenia zawiadomienia, o jakim mowa w art. 54 ust. 1 PrBudU. Przepis ten określa, iż do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem przepisów art. 55 i art. 57 PrBudU, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

W sensie techniczno-budowlanym można mówić o zakończeniu budowy obiektu, gdy odpowiada on warunkom, jakie przewiduje prawo budowlane. Można zatem uznać, że zakończenie budowy ma miejsce w momencie zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o tym fakcie. Inwestor, który rozpoczął użytkowanie obiektu, lecz nie złożył do właściwego organu zawiadomienia o zakończeniu budowy, nie może mówić o zakończeniu budowy, lecz co najwyżej o rozpoczęciu użytkowania obiektu przed zakończeniem budowy”.

Wywodząc powyższe, organ podatkowy uznał, że sprzedaż takiego budynku nie jest objęta zwolnieniem, ponieważ nie minęło 5 lat od końca roku, w którym zakończono budowę.

W mojej opinii stanowisko organu jest nieprawidłowe. Zgodzić się należy z tym, że ustawa o VAT nie precyzuje pojęcia „zakończenia budowy”. Można także uznać za zasadne szukanie odpowiedzi na pytanie o znaczenie tego terminu w Prawie budowlanym. Jednak analiza przepisów regulujących proces inwestycyjny i późniejsze korzystanie z budynków nie pozwala na takie wnioski, do jakich doszedł organ.

Przywołany w piśmie art. 54 PrBudU nie określa [...]