Sposób ustalania ceny nieruchomości Skarbu Państwa sprzedawanej w drodze przetargu

Nieruchomości | 9/2017
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
Paweł Wdowczyk

Obrót nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa obarczony jest szczególnym unormowaniem, co jest oczywistą konsekwencją ochrony interesów Skarbu Państwa przed możliwymi nadużyciami, jakie mogłyby mieć miejsce podczas przeprowadzanych transakcji. Nieruchomości Skarbu Państwa mogą być sprzedawane zarówno w drodze przetargowej, jak i bezprzetargowej. Niemniej jednak zasadą jest, że nieruchomości sprzedawane są w drodze przetargu, o czym stanowi art. 37 ust. 1 ustawy z 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, dalej GospNierU). Celem przetargu jest umożliwienie podmiotowi publicznemu wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty1.