Specustawa mieszkaniowa, cz. II – uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

Nieruchomości | 11/2018
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.18.11.2
Maciej J. Nowak

Ustawa z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r., poz. 1496; dalej SpecMieszkU), czyli tzw. specustawa mieszkaniowa wprowadza (w zakresie większych, wskazanych powyżej inwestycji) liczne zmiany i nowe instytucje, które pozwalają obejść większość dotychczasowych regulacji związanych z ochroną ładu przestrzennego. Najważniejsze z nich dotyczą gminnej uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. W artykule dokonano jej charakterystyki, ze szczególnym uwzględnieniem tych regulacji, które powinny być traktowane jako podstawa do ochrony (niestety w szczątkowej formie) ładu przestrzennego. Tytułem przypomnienia należy wskazać, że inwestycje mieszkaniowe i towarzyszące, ujęte w SpecMieszkU mogą być podejmowane niezależnie od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w części przypadków nawet wbrew ustaleniom studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z drugiej strony nie mogą one naruszać w żaden sposób innych niż ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.; dalej ZagospPrzestrzU) przepisów szczególnych. Warto zatem przyjrzeć się konkretnym, przygotowanym przez ustawodawcę, krokom proceduralnym.