Scalanie gruntów nie wpływa na zakres opodatkowania

Nieruchomości | Marzec 2012

Jeżeli przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste są grunty, w stosunku do których oddanie w użytkowanie wieczyste nastąpiło przed 1.5.2004 r. a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz takie, w stosunku do których oddanie w użytkowanie wieczyste nastąpiło po tej dacie i podlega opodatkowaniu tym podatkiem, wyłączenie bądź opodatkowanie nie może być rozszerzone na całą nieruchomość powstałą po scaleniu tych gruntów. Powinno być...

Jeżeli przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste są grunty, w stosunku do których oddanie w użytkowanie wieczyste nastąpiło przed 1.5.2004 r. a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz takie, w stosunku do których oddanie w użytkowanie wieczyste nastąpiło po tej dacie i podlega opodatkowaniu tym podatkiem, wyłączenie bądź opodatkowanie nie może być rozszerzone na całą nieruchomość powstałą po scaleniu tych gruntów. Powinno być przyporządkowane do konkretnej części gruntu, która podlega wyłączeniu lub opodatkowaniu podatkiem VAT. To sedno wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 4.1.2012 r. (I SA/Wr 1603/11).

W przedmiotowej sprawie gmina złożyła wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat rocznych z tytułu użytkowanie wieczyste gruntów po scaleniu działek. We wniosku gmina wskazała, że Skarb Państwa jest właścicielem nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, która powstała po połączeniu działek. Każdy z użytkowników wieczystych posiada określony udział w prawie użytkowania wieczystego powyższej nieruchomości. Gmina podkreśliła, że część działek zostało oddanych w użytkowanie wieczyste przed 1.5.2004 r. Zdaniem gminy nie ma podstaw prawnych do opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, należnej po scaleniu gruntów, mimo że przed ich scaleniem opłata roczna od niektórych z tych gruntów podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Organ podatkowy uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że ze względu na fakt, iż przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste są grunty, w stosunku do których czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz takie, w stosunku do których oddanie w użytkowanie wieczyste opodatkowaniu podlega, wyłączenie bądź opodatkowanie nie może być rozszerzone na całą nieruchomość, w skład której wchodzą wymienione grunty, lecz powinno być przyporządkowane jedynie do konkretnej części gruntu. Gmina złożyła skargę do WSA we Wrocławiu. Sąd zwrócił uwagę, że w świetle art. 7 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy o VAT oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, a także zbycie tego prawa jest dostawą towarów. Z kolei na gruncie art. 176 ustawy o VAT art. 7 ustawy stosuje się od 1.5.2004 r. W konsekwencji należy przyjąć, iż użytkowanie wieczyste – ustanowione przed 1.5.2004 r. – nie podlega po tej dacie opodatkowaniu, co powoduje, że wszelkie płatności wynikające z tych umów wymagane po tej dacie nie mogą być obciążone podatkiem. W kontekście rozpoznawanej sprawy Sąd zauważył, że w wyniku scalenia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie doszło do nowej dostawy towaru w rozumieniu ustawy o VAT, co z kolei pozwala przyjąć, że grunty podlegające scaleniu zachowały dotychczasowy status podatkowy.