Rozbiórka ogrodzenia

Rozbiórka ogrodzenia

Nieruchomości | 9 (37) wrzesień 01
Moduł: nieruchomości
Alicja Plucińska-Filipowicz

Orzekając o rozbiórce ogrodzenia organ nadzoru budowlanego ma obowiązek szczegółowo ustalić datę budowy ogrodzenia oraz miejsce jego realizacji, a także krąg podmiotów mających w sprawie interes prawny. Takiego interesu nie ma osoba, której nieruchomość jest położona np. po drugiej stronie ulicy (drogi), nie sąsiadująca bezpośrednio z ogradzaną nieruchomością.

Wyrok Naczelny Sąd Administracyjny z 6.10.2000 r., IV SA 857/98.

Stan faktyczny

Skarga do NSA dotyczyła decyzji nakazującej dokonanie całkowitej rozbiórki ogrodzenia działki. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji stwierdzono, iż oględziny przeprowadzone z udziałem stron wykazały, że skarżący wybudowali przedmiotowe ogrodzenie na fundamencie betonowym ze słupków stalowych w czasie obowiązywania ustawy - Prawo budowlane z 1994 r. bez wymaganego pozwolenia na budowę. W związku z tym organ I instancji orzekł o rozbiórce ogrodzenia na podstawie art. 48 ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.; dalej PrBudU).