Regulowanie stanu prawnego nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej, cz. II

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej, cz. II

Nieruchomości | 9 (37) wrzesień 01
Moduł: nieruchomości
Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje czynności spółdzielni mieszkaniowej podejmowane w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w jej władaniu, przy zastosowaniu art. 35 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27; dalej SpMieszkU).

Spółdzielnia ma prawo żądania uzyskania prawa własności nieruchomości w granicach działki budowlanej niezbędnej do funkcjonowania danego rodzaju zabudowy. Przedmiotem roszczenia jest zatem zabudowana nieruchomość gruntowa w granicach działki budowlanej, zdefiniowanej jako nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Roszczenie spółdzielni zmierza do uzyskania przez nią prawa własności do nieruchomości gruntowej w granicach niezbędnych do prawidłowego korzystania z obiektów budowlanych znajdujących się na niej, z uwzględnieniem (przy kreowaniu jej konfiguracji przestrzennej) obowiązujących przepisów prawa miejscowego (w szczególności planu miejscowego) i przepisów prawa budowlanego (w szczególności przepisów określających warunki techniczne budynków i ich usytuowania).