Refundacja części kosztów remontu nieruchomości otrzymana przez wspólnotę mieszkaniową od gminy

Refundacja części kosztów remontu nieruchomości otrzymana przez wspólnotę mieszkaniową od gminy

Nieruchomości | 04 [140] kwiecień 2010
Moduł: nieruchomości
Tomasz Darłak

Polskie gminy wprowadzają ostatnio programy umożliwiające wspólnotom mieszkaniowym ubieganie się o refundację części kosztów poniesionych na remonty nieruchomości wspólnej. Gminy te w swoich uchwałach określają warunki, jakie muszą spełniać wspólnoty mieszkaniowe ubiegające się o refundację części wydatków na remonty części wspólnych. Programy pomocowe kierowane są najczęściej do wspólnot mieszkaniowych, w których gminy posiadają swoje udziały i dotyczą nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją obiektów zabytkowych. Uchwały przewidują zazwyczaj, iż najwyższa pomoc przysługuje wspólnotom mieszkaniowym, których budynki wpisane są do rejestru zabytków danego województwa, nieco niższa wspólnotom mieszkaniowym których budynki objęte są ewidencją obiektów zabytkowych, najniższa zaś wszystkim pozostałym wspólnotom mieszkaniowym. Remonty objęte pomocą gminną dotyczą zazwyczaj elewacji zewnętrznej budynku, jego ogrodzenia lub dachów. W ten sposób gminy dbają o estetykę nieruchomości znajdujących się na jej terenie, a wspólnoty mieszkaniowe zyskują możliwość tańszego przeprowadzenia niezbędnych remontów i napraw. Powstaje jednak pytanie, jak rozliczyć pomoc otrzymaną od gminy – czy stanowi ona dochód wspólnoty mieszkaniowej podlegający opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy też jest ona zwolniona od opodatkowania tym podatkiem.

Zgodnie z treścią art. 6 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 388 ze zm. dalej WłLokU) wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Natomiast zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 WłLokU nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Podstawowym celem wspólnoty mieszkaniowej jest utrzymanie nieruchomości wspólnej w należytym stanie i rozliczanie poszczególnych członków wspólnoty mieszkaniowej z wydatków poniesionych na utrzymanie nieruchomości wspólnej. Głównym źródłem przychodów wspólnoty mieszkaniowej są opłaty uiszczane przez poszczególnych właścicieli lokali wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej, przeznaczone na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej PDOPrU) wskazuje w art. 17 ust. 1 pkt 44, iż wolne od podatku dochodowego są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. W myśl powyższego rozwiązania zwolnieniu od podatku podlegają tylko dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w tej części, w jakiej zostały one następnie przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Natomiast opodatkowaniu podlegają [...]