PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMIdla kandydatów na zarządców nieruchomości cz. V

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMIdla kandydatów na zarządców nieruchomości cz. V

Nieruchomości | 1 [101] styczeń 07
Moduł: nieruchomości
Jacek Jaworski

Pytania z zakresu:

  • ustawy o zamówieniach publicznych,
  • ustawa - ordynacja podatkowa,
  • ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • ustawa o rachunkowości,
  • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,
  • ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
  • ustawa o podatku od spadków i darowizn,
  • ustawa - Prawo bankowe.

Ustawa z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1163)

Lp.

Nr pytania

Treść pytania

Odpowiedź

ZamPubPr

543. 1049 Zgodnie z Prawem zamówień publicznych, najkorzystniejsza oferta to oferta:

a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów
b) przewidująca wykonanie części zamówienia publicznego
c) przewidująca odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego
a Art. 2 pkt 5
544. 849 Środki publiczne w Prawie zamówień publicznych to środki:

a) kredytowe, na które Skarb Państwa udzielił poręczenia
b) kredytowe, na które jednostka samorządu terytorialnego dofinansowała koszty udzielenia kredytu
c) kredytowe, na które samorządowa jednostka organizacyjna udzieliła gwarancji
a

b

c
Art. 2 pkt 9

+

Art. 3 FinPubU
545. 853 Wykonawcą w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych może być:

a) osoba fizyczna
b) osoba prawna
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
a

b

c
Art. 2 pkt 11
546. 851 Ustawę Prawo zamówień publicznych stosuje się do zamówień udzielanych przez:

a) spółdzielnie
b) fundacje
c) stowarzyszenia w zakresie, w jakim dysponują środkami publicznymi

Art. 3 pkt 1
547. 850 Jeżeli zamówienie publiczne ma być finansowane z udziałem środków zagranicznych przyznanych na podstawie umowy międzynarodowej, która przewiduje inne niż ustawa zamówień publicznych procedury udzielania zamówienia zamawiający stosuje procedury:

a) określone w ustawie o zamówieniach publicznych
b) ustalone przez zamawiającego
c) określone w umowie międzynarodowej
[...] Art.

[...]