PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMIdla kandydatów na zarządców nieruchomości cz. IX

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMIdla kandydatów na zarządców nieruchomości cz. IX

Nieruchomości | 5 [105] maj 2007
Moduł: nieruchomości
Jacek Jaworski

Pytania z zakresu:

Ustawa z 17.11.1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Lp

Nr pytania

Treść pytania

Odpowiedź

KPC

1078. 1481 Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia może zgłosić:

a) każdy zainteresowany

b) jedynie samoistny posiadacz rzeczy

c) jedynie właściciel nieruchomości
a Art. 609 § 1
1079. 503 O dokonaniu wpisu do księgi wieczystej hipoteki na udziale we współwłasności sąd zawiadamia:

a) zawsze wszystkich współwłaścicieli

b) właściciela udziału na którym została ustanowiona hipoteka

c) sąd o dokonaniu wpisu hipoteki na udziale nie ma obowiązku dokonywać zawiadomienia
b Art. 6261 § 2

Art. 62610
1080. 405 Jeżeli po złożeniu wniosku o wpis zmarła osoba, na rzecz której ma być dokonany wpis w księdze wieczystej to:

a) wpis w księdze wieczystej nie może zostać dokonany

b) wpis w księdze wieczystej następuje warunkowo

c) nie stanowi to przeszkody w dokonaniu wpisu
c Art. 6261 § 3
1081. 406 O dokonaniu wpisu w księdze wieczystej sąd zawiadamia:

a) wnioskodawcę

b) osoby, na których rzecz wpis nastąpił

c) osoby których prawa zostały wpisem dotknięte

[...]

[...]

1082. 407 Apelację od wpisu w księdze wieczystej można wnieść w terminie:

a) 14 dni od doręczenia osobie skarżącej zawiadomienia o dokonanym wpisie

b) 21 dni od doręczenia osobie skarżącej zawiadomienia o dokonanym wpisie

c) 21 dni od daty dokonania wpisu w księdze wieczystej

[...]

[...]

1083. 1560 Tytułem wykonawczym stanowiącym podstawę do prowadzenia egzekucji jest:

a) tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności

b) pisemna umowa najmu, w której najemca oświadczył, że będzie terminowo płacić czynsz najmu

c) pisemne zobowiązanie do zapłaty dłużnika sporządzone w obecności trzech świadków

[...]

[...]

1084. 841 Tytułem egzekucyjnym jest:

a) prawomocne orzeczenie sądu

b) ugoda zawarta przed sądem

c) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji


[...]