PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMIdla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, cz. VI

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMIdla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, cz. VI

Nieruchomości | 3 [91] marzec 06
Moduł: nieruchomości
Marta Górska

Pytania z zakresu:

- Ustawy - Prawo budowlane,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,

- Ustawy o podatku od spadku i darowizn,

- Ustawy o podatku rolnym,

- Ustawy o podatku leśnym,

- Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

- Ustawy o rachunkowości,

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

- Ustawy o samorządzie powiatowym,

- Ustawy o administracji rządowej w województwie,

- Ustawy - kodeks postępowania administracyjnego.

Lp.

Nr pytania

Treść pytania

Odpowiedź

Źródło wg. ustaw

Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 ze zm.)

721. 497 Pojęcie obiekt budowlany oznacza:
a) budynek,
b) budowlę,
c) obiekt małej architektury.
a, b, c art. 3 pkt 1)
722. 1506 Obiekt budowlany to zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane:
a) a.budynek trwale związany z gruntem; b. budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; c. obiekt małej architektury,
b) a.budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; b. budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; c. obiekt małej architektury,
c) a.budynek; b. budowla; c. obiekt małej architektury.
b art. 3 pkt 1)
723. 566 W świetle przepisów ustawy Prawo budowlane, pod pojęciem obiektu budowlanego należy rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) wodotrysk.
a, b, c art. 3 pkt 1) i pkt 4)
724. 1189 Budynkiem w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane jest:
a) garaż,
b) dom mieszkalny,
c) wiata.
a, b art. 3 pkt 2)
725. 1507 Budynek to zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane:
a) każdy obiekt budowlany trwale lub nietrwale związany z gruntem,
b) obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
c) obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem poprzez fundamenty i zadaszony.
b art. [...]
726. 985 Ogrodzenie terenu jest zgodnie z ustawą Prawo budowlane:
a) budowlą,
b) obiektem małej architektury,
c) tymczasowym obiektem budowlanym.
[...] art. [...]
727. 1022 „Budowlą” w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane jest:
a) budynek lub inne urządzenie trwale połączone z gruntem,
b) każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury,
c) każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem.
[...] [...]

[...]