PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMIdla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami, cz. VI

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMIdla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami, cz. VI

Nieruchomości | 01 [113] styczeń 2008
Moduł: nieruchomości
Oprac.: Joanna Dziedzic, Jacek Jaworski

Pytania z zakresu:

  • ustawy — Prawo spółdzielcze
  • ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
  • ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  • ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
  • ustawy o własności lokali

Ustawa z 16.09.1982 r. — Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.)

Lp.

Nr pytania

Treść pytania

Odpowiedź

PrSpółdz

849. 1774 W zależności od statusu prawnego członków wyróżnia się:

a) spółdzielnie tylko osób fizycznych;

b) spółdzielnie tylko osób prawnych;

c) spółdzielnie osób prawnych i fizycznych.
a

b

c
Art. 6 § 2

Art. 15
850. 1077 Każda nowa spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do:

a) Krajowego Rejestru Spółdzielni;

b) Krajowego Rejestru Sądowego;

c) Ewidencji działalności gospodarczej.
b Art. 7
851. 205 Spadkobierca niebędący członkiem spółdzielni mieszkaniowej, który odziedziczył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i chce w związku z tym stać się członkiem spółdzielni, powinien złożyć w spółdzielni:

a) tylko deklarację członkowską;

b) tylko postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;

c) deklarację członkowską wraz ze stwierdzeniem nabycia spadku.
c Art. 16 § 1
852. 179 Uchwała w sprawie przyjęcia na członka spółdzielni powinna być:

a) podjęta w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji jeżeli statut nie stanowi inaczej;

b) podjęta w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia deklaracji;

c) podjęta w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji, o ile statut spółdzielni tak stanowi.
a Art. 17 § 3
853. 180 O uchwale przyjmującej lub odmawiającej przyjęcia w poczet członków spółdzielni:

a) spółdzielnia jest zobowiązana poinformować zainteresowanego w ciągu dwóch tygodni;

b) spółdzielnia wywiesza informację na tablicy informacyjnej w siedzibie spółdzielni;

c) spółdzielnia udziela informacji na pisemny wniosek zainteresowanego.
[...] [...]