Przybicie i przysądzenie własności nieruchomości zlicytowanej w postępowaniu egzekucyjnym

Przybicie i przysądzenie własności nieruchomości zlicytowanej w postępowaniu egzekucyjnym

Nieruchomości | Listopad 2011
Moduł: nieruchomości
Tomasz Darłak

Przybicie i przysądzenie własności to etapy postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, które występują jedynie w przypadku sprzedaży nieruchomości, do której skierowana jest egzekucja, na jednym z dwóch wyznaczonych terminów licytacji. Należy bowiem pamiętać, iż w przypadku gdy nieruchomość nie znajdzie nabywcy w trakcie wyznaczonych licytacji i żadna z uprawnionych do tego osób nie złoży w wyznaczonym terminie wniosku o przejęcie nieruchomości na własność, postępowanie egzekucyjne ulega umorzeniu. Warto podkreślić, iż zamknięcie licytacji nieruchomości przez komornika sądowego jest ostatnią czynnością, jaką wykonuje on w roli organu egzekucyjnego. Od tego momentu rolę organu egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym przejmuje sąd.

Postanowienie o przybiciu

W przypadku gdy w wyznaczonym terminie licytacji stawili się zainteresowani licytanci, którzy złożyli wymaganą rękojmię i wzięli udział w licytacji, to niezwłocznie po zakończeniu i zamknięciu licytacji nieruchomości wskutek braku dalszych postąpień sąd – w osobie sędziego sprawującego nadzór nad licytacją – wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie w przedmiocie przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę.. Wydanie postanowienia o przybiciu następuje po wysłuchaniu licytanta, który zaoferował najwyższą cenę oraz pozostałych uczestników licytacji. Sąd umożliwia wypowiedzenie się wszystkim uczestnikom licytacji w celu ustalenia, czy istnieją jakiekolwiek przyczyny uniemożliwiające wydanie postanowienia o przybiciu. W wyniku przeprowadzonego wysłuchania uczestników licytacji sąd sporządza odrębny protokół zawierający stanowiska poszczególnych uczestników. Niezgłoszenie przez uczestników licytacji zastrzeżeń co do jej przebiegu i niezgłoszenie przez nich przeszkód do wydania postanowienia nie oznacza automatycznej możliwości wydania postanowienia o przybiciu. W takiej sytuacji sąd powinien dodatkowo – z urzędu – zbadać, czy zachodzą jakiekolwiek przeszkody uniemożliwiające wydanie postanowienia o przybiciu. Podobna procedura obowiązuje w przypadku bezskutecznej licytacji nieruchomości i złożeniu przez uprawniony podmiot wniosku o przejęcie na własność licytowanej nieruchomości.

Co do zasady postanowienie o przybiciu powinno zostać wydane [...]