Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – pytania i odpowiedzi po ostatniej nowelizacji

Nieruchomości | 5/2020
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.20.5.3
Katarzyna Niekrasz-Gierejko

Pomimo że ustawa z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716; dalej PrzekUwWłU), weszła w życie z dniem 5.10.2018 r. i obowiązuje już ponad rok, a także – w ciągu jednego roku – doczekała się aż trzech kolejnych nowelizacji, wciąż generuje szereg problemów praktycznych na tle jej stosowania. Szczególną trudność budzą niektóre zapisy ostatniej nowelizacji PrzekUwWłU, wprowadzone ustawą z 13.6.2019 o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 130; dalej ZmKZNU), szczególnie w odniesieniu do bonifikat o charakterze podmiotowym. Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pojawiające się pytania i narastające wątpliwości.