Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, cz. V

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, cz. V

Nieruchomości | 3 [91] marzec 06
Moduł: nieruchomości
Marian Wolanin

Inicjatywa przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należy do uprawnionego podmiotu, zwłaszcza, że przekształcenie to jest odpłatne, a nie każdy z użytkowników wieczystych może być zainteresowany poniesieniem kosztów uzyskania prawa własności w drodze przekształcenia.

Procedura przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność

Żądanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ma charakter roszczeniowy, ponieważ nie jest ono zależne od uznania organu reprezentującego właściciela nieruchomości, lecz od spełnienia przez uprawnionego przesłanek ustawowo określonych.

Roszczenie to, chociaż z natury ma charakter cywilnoprawny, to jednak z mocy art. 3 ustawy o przekształceniu (PrzekszUWU), zostało poddane do oceny i rozstrzygnięcia w procedurze administracyjnej. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje bowiem z chwilą ustatecznienia się decyzji administracyjnej dotyczącej przekształcenia, wydawanej przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu lub zarząd samorządu województwa), gdy właścicielem nieruchomości gruntowej pozostaje jednostka samorządu terytorialnego, albo przez starostę, gdy właścicielem nieruchomości gruntowej pozostaje Skarb Państwa.

Postępowanie o przekształcenie ma charakter wnioskowy, co oznacza, że nie może być ono wszczęte z urzędu, pominąwszy wyjątkową sytuację dopuszczalności wszczęcia postępowania wnioskowego z urzędu, określoną w art. 61 § 2 KPA.

Organ orzekający o przekształceniu musi zatem oczekiwać na złożenie przez uprawnionego stosownego wniosku, nie może takiego postępowania wszczynać z urzędu. Uprawniony zaś podmiot nie może zgłaszać wobec organu orzekającego jakichkolwiek[...]