Projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

Nieruchomości | 12/2019
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.19.12.2
Agnieszka Żelazna
Projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

W bieżącym wydaniu „Nieruchomości C.H. Beck” omówiony zostanie rządowy projekt ustawy określającej zasady funkcjonowania firm inwestujących w najem nieruchomości oraz spółek zależnych.

Cel ustawy

Projektowana ustawa ma na celu zwiększenie możliwości i atrakcyjności w inwestowaniu oraz podejmowaniu działalności w sektorze rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem, a także zwiększenie zaangażowania kapitału krajowego na tym rynku. Realizacji powyższych celów służyć ma zaś wprowadzenie do polskiego porządku prawnego statusu „firmy inwestującej w najem nieruchomości”. Projektodawcy wskazali bowiem, iż polski rynek wynajmu nieruchomości mieszkalnych ma charakter rozproszony, z jedynie 16% udziałem podmiotów gospodarczych. Na taki kształt rynku może zaś mieć wpływ fakt, że w polskim systemie prawnym nie występują podmioty ze szczególnym statusem podatkowym, znane w obcych systemach prawnych jako tzw. „spółki typu REIT” (Real Estate Investment Trust). Wprowadzenie zatem do polskiego porządku prawnego instytucji o podobnym charakterze umożliwi z jednej strony zwiększenie udziału inwestorów instytucjonalnych na krajowym rynku wynajmu nieruchomości mieszkalnych, zaś z drugiej pozwoli na zaangażowanie na tym rynku za pośrednictwem firm inwestujących w najem nieruchomości – tych inwestorów detalicznych, którzy z różnych względów nie są zainteresowani inwestycjami bezpośrednimi. Zdaniem bowiem projektodawców, inwestowanie w spółki działające na rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem jest atrakcyjne nie tylko dla inwestorów instytucjonalnych, lecz przede wszystkim dla inwestorów indywidualnych z uwagi na atrakcyjny profil ryzyka, bazujący na wysokiej jakości nieruchomościach oraz wypłacanych regularnie dywidendach. Oczekiwanym skutkiem projektowanych regulacji ma być także wsparcie rozwoju polskiego rynku kapitałowego, przede wszystkim z uwagi na okoliczność, iż uzyskanie statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości powiązane zostanie z wymogiem dopuszczenia akcji tej spółki do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo wyjaśniono, że wprowadzenie do obecnego systemu prawnego firmy inwestującej w najem nieruchomości nie będzie przy tym równoznaczne z przyjęciem przez ustawodawcę, że wyłącznie spółki tego typu będą mogły prowadzić działalność w zakresie najmu nieruchomości mieszkalnych. To bowiem tylko od decyzji podmiotu gospodarczego działającego na rynku najmu nieruchomości mieszkalnych będzie zależało, czy będzie on działał w reżimie przepisów projektowanej ustawy w ramach posiadanego statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości, czy też będzie prowadził działalność gospodarczą jak dotychczas na zasadach ogólnych. Nabycie przez spółkę statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości będzie jednakże skutkowało objęciem jej odrębnym (atrakcyjniejszym) systemem opodatkowania.