Problemy z dochodzeniem roszczeń po nowelizacji przepisów KPC o doręczeniach

Nieruchomości | 9/2020
Moduł: nieruchomości, postępowanie cywilne
DOI: 10.32027/NIER.20.9.1
Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Nowelizacja przepisów ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.; dalej KPC), która weszła w życie w dniu 7.11.2019 r.1, wśród licznych zmian, zniosła tzw. fikcję pierwszego doręczenia przez awizo. Ta zmiana przepisów stała się źródłem ogromnych problemów dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych występujących z powództwami w sprawach o zapłatę przeciwko właścicielom lokali oraz przeciwko spółdzielcom, którym przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Nowelizacja ta znacznie utrudniła także dochodzenie przez wynajmujących roszczeń z tytułu najmu lokali wobec najemców będących osobami fizycznymi. Kilka miesięcy obowiązywania zmienionych przepisów ujawniło skalę zjawiska polegającego na niepodejmowaniu korespondencji przez osoby fizyczne w miejscu ich faktycznego zamieszkania.